A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Божківська початкова школа Кролевецької міської ради
Сумська область

Опис досвіду Киричок О.П.

Дата: 14.01.2020 20:57
Кількість переглядів: 236

Розвивати пізнавальний інтерес до предмету, формувати почуття причетності до процесу творення історично-правової держави в Україні.

 

Сьогодні життя змінюється стрімко, часом непередбачувано. Національною доктриною розвитку освіти в Україні утверджено стратегію прискореного, випереджаючого, інноваційного розвитку освіти й науки. Усі наукові дослідження й педагогічна практика сучасної школи спрямовані на те, щоб роки перебування в школі були не підготовкою до життя, а власне життям.

Викладання історії в школі вимагає від вчителя творчого підходу, особливо у виборі методичних прийомів і засобів, наочного матеріалу та використання аудіовізуальних засобів. При цьому одним з найбільш вагомих пріоритетів стає мотивація навчальної діяльності учня, формування творчого і критичного мислення учнів, орієнтування не стільки на знання, скільки на засвоєння учнями досвіду самостійної роботи. Очевидно, що одним із засобів розвитку особистості учня в цьому напрямі, а також активізації пізнавальної мотивації учня на уроках історії є учбово-дослідницька діяльність, яка має включати в себе постановку творчих, дослідницьких завдань і наукове, поетапне їх вирішення. Формування дослідницьких вмінь на уроках історії можливо в процесі поєднання інтерактивних, аудіовізуальних і мультимедійних технологій.

         Головна мета моєї роботи полягає у розвитку особистості та різноманітних форм мислення кожного учня, створенні і вирішенні проблемних завдань, самостійне осмислення учнем певних історичних подій без звертання до підручника, можливість робити певні висновки і застосовувати свої знання на практиці.

При вивченні суспільних дисциплін використовую інноваційні та мультимедійні технології з метою розвитку та активізації пізнавальної діяльності учнів, формуванні вмінь самостійної роботи.

Завдяки використанню мультимедіа на уроці проводиться робота з історичними персоналіями, що дає можливість учням зрозуміти роль особи в історії на всіх етапах її розвитку. Така робота активізує пізнавальну діяльність учнів та сприяє формуванню навиків самостійної роботи, підвищується інтерес до вивчення курсу та значення уроків історії для сьогоденні.

 Зокрема при викладанні  курсу «Всесвітня історія» мною використовуються мультимідійні технології, документи, опорні конспекти,  презентації з постановкою проблемних питань, їх аргументацію історичним фактичним матеріалом та створенням діалогу спілкування викладача та учнівського колективу.

Таким чином, використання новітніх освітніх технологій є необхідною ланкою у роботі творчого вчителя у процесі підвищення якості сучасного уроку історії. Побудована таким чином робота дозволяє сформувати в учнів дослідницькі вміння і навички, сприяє розвитку учнівських життєтворчих компетенцій.

Під час проведення уроку з всесвітньої історії у 8 класі за темою «Московська держава за Івана ІV» я ставила перед собою завдання ознайомити учнів із внутрішньою та зовнішньою політикою Івана ІV, розглянути сутність опричнини, удосконалювати вміння учнів встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Продовжила розвивати вміння учнів працювати з історичною картою, підручником.

Для досягнення необхідного результату я використовувала різноманітні прийоми розвитку пізнавальних мотивів, які забезпечують всебічне залучення учнів до навчання, викликають інтерес до процесу оволодіння знаннями.

У своїй роботі я часто використовую тестові завдання, тому що така форма перевірки учнівських знань цінується насамперед за:

 • об’єктивність оцінки результатів;
 • можливе використання тестів на усіх етапах уроку від первинного закріплення до підсумкового контролю і оцінки знань;
 • можливе використання тестів у всіх формах учнівської роботи: фронтальної, групової, індивідуальної – залежно від вікових та індивідуальних особливостей школярів;
 • швидкість перевірки результатів, особливо при використання  комп’ютера;
 • можливість своєчасно скорегувати засвоєння навчального матеріалу;
 • реалізація індивідуального та диференційованого підходу, оскільки в тестах є завдання різного рівня;
 • забезпечення рівних умов для всіх, хто виконує тестові завдання;
 • творчий характер складання тестів стимулює ґрунтовну підготовку вчителя.

Мій досвід показує,  що елементи тестових завдань з  історії можна використовувати на кожному уроці як засіб актуалізації знань, контролю навчальних досягнень учнів, виділяючи на тестування 10-15 хвилин уроку. Використання тестів під час поточного уроку дає змогу вчителю отримати інформацію про рівень знань учнів і своєчасно скорегувати засвоєння ними навчального матеріалу.  Аналізуючи результати тематичного контролю я планую наступну роботу з предмета: якщо рівень знань учнів посередній, додатково опрацьовую дану тему, якщо достатній - переходжу до вивчення наступної теми.

Постійний творчий пошук, робота над вдосконаленням своєї власної методики викладання, заданий темп роботи з учнями – все це принесло свої результати.

Завдяки використанню мультимедіа на уроці проводиться робота з історичними персоналіями, що дає можливість учням зрозуміти роль особи в історії на всіх етапах її розвитку. Така робота активізує пізнавальну діяльність учнів та сприяє формуванню навиків самостійної роботи, підвищується інтерес до вивчення курсу та значення уроків історії для сьогоденні.

Такі уроки викликають інтерес та бажання учнів вивчати програмовий матеріал пов’язувати його з подіями сьогодення, пробуджувати національну самосвідомість та підвищувати якість знань учнів.

З огляду на практичну компетентнісну спрямованість шкільної історичної освіти на окрему увагу заслуговують уміння та навички працювати  історичною картою.

Одне із завдань сучасної історичної освіти – набуття учнями ключових та предметних компетентностей. Серед предметних компетентностей важливе місце при вивченні історії займає просторова компетентність.

Під час проведення уроків використовую різноманітні завдання для заохочення, зацікавлення учнів. А саме:

 1. Проблемне запитання. (Хто ж такий Іван Грозний: підступний тиран, деспот чи велика, видатна людина?)
 2. Робота з історичним документом.
 3. Складання історичного портрету.
 4. Робота з картою.
 5. Встановлення причинно-наслідкових зв’язків.
 6. Робота з підручником.
 7. Інтерактивна технологія «Порушена послідовність».
 8. Самооцінка учнів за допомогою рефлексивних карток.
 9. Домашнє завдання диференційовані, дослідницько-пошукового характеру.
 10. Розробляю кросворди, кросдати.
 11. Розробила уроки «Наш край».
 12. Створила власні тестові завдання.
 13. Проводжу гру історичне лото, яке дітям дуже подобається.
 14. Проводжу між предметні зв’язки з українською літературою, географією, світовою літературою.

Щоб перевірити, як учні засвоїли вивчений матеріал, використовую «мозковий штурм», задаю проблемні питання, проводжу вікторини, бліц-опитування.

Домашнє завдання носить індивідуальний, творчий характер. Намагаюся дати різноманітні завдання, які вимагають творчого підходу, відтворення вивченого матеріалу, узагальнення вивченого на уроці.

Паралельно працюю над проблемою активізації позакласної роботи.

Одним із засобів зацікавлення учнів історією та правознавством є добре продумана позакласна робота.

Позакласні заняття дають можливість ширше пропагувати досягнення і значення історії та права, прищепити учням любов до історії, сприяють виявленню і розвитку здібностей учнів, а також глибшому засвоєнню ними програмного матеріалу.

Постійно  проводжу тижні історії та правознавства. . Традиційно вони включались в план роботи школи. Я проводила цікаві заходи, які мали чіткий план та часове обмеження.

Плануючи тиждень історії та правознавства намагаюся підібрати цікаві завдання для учнів. Турнір правознавства, Інтелектуальні ігри, Вікторини, конкурс стінгазет, кросвордів, бесіди, конкурси малюнків, «Міс історія».

На основі свого досвіду, я можу сказати, що найбільше дітям подобаються різні конкурси з розв’язування кросвордів та ребусів, турніри, де вони можуть проявити фантазію та творчу енергію. Особисто мені подобається конкурс «Міс історія», попри те, що він потребує значних витрат часу на підготовку та пошук дидактичних матеріалів.

З учням школи проводимо дослідження історії рідного села, назви вулиць.

Традиційною формою позакласної роботи є проведення в школі І етапу Всеукраїнської олімпіади з історії. Власне цьому заходу передує тривала підготовча робота, яка проводиться, як в рамках урочної системи, так і в позаурочний час.

Роботу з учнями, щодо підготовки до олімпіади, я починаю у вересні. І хоча гарні результати на районному  ми отримуємо не завжди, але ми продовжуємо наполегливо працювати, щоб досягти базового результату.

Після завершення олімпіади підготовча робота продовжується у рамках Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків «Лелека». Тут ми маємо певні здобутки. У нинішньому році троє учнів здобули добрі результати, про що свідчать дипломи «Золотий» і «Срібний»  лелека.

Велику частину дидактичного матеріалу знайшла у фаховому виданні «Історія і суспільствознавство в школах України», «Історія в школі», «Історія та правознавсвто». Крім цього, використовую дидактичні матеріали з посібників, що зберігаються у кабінеті історії Червоноранківського НВК. Які постійно збираю і оновлюю.

Значним плюсом у плані розробки уроків та  позакласних заходів є доступ до всесвітньої мережі Інтернет, який дає можливість знайти багато нової інформації.

Продовжую систематизувати матеріали періодичних видань по класам, щоб легше було орієнтуватися у великій кількості інформації.

Мій досвід проведення позакласної роботи з історії показує, що вона корисна не лише для учнів, а й для вчителя: вона допомагає краще вивчити своїх учнів, розвиває організаторські здібності, змушує бути в курсі останніх новинок методики, творчо працювати над собою.

Постійно відвідую Методичні об’єднання вчителів історії  в м. Кролевці. В 2014 р. виступала на методичному об’єднанні вчителів історії та правознавства  з доповіддю  на тему «Роль тестових технологій при вивченні історії та правознавства».

Отже,  моя мета – виростити своїх вихованців такими, щоб вони мали свої власні переконання в необхідності дотримання законів, вміли діяти в типових життєвих ситуаціях, аналізувати суспільно-політичні події, розвивати пізнавальний інтерес до предмету.  

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень